Добредојдовте на веб страната на Регулаторната Kомисија за Домување

Овде може да ги добиете сите информации во однос на надлежностите на Регулаторната Комисија за Домување, стручната служба,постапката за издавање на Лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради,правните субјекти кои имаат стекнато право за вршење на дејностите на управување со станбени згради,како и можноста да поставувате прашања кои се однесуваат на законските права и обврски на граѓаните од областа на домувањето.

Соопштенија и информации од јавен карактер

  15.10.2021

ИЗМЕНИТЕ ВО ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ, КВАЛИТЕТНА, ЕФИКАСНА И ЕФЕКТИВНА ИНСПЕКЦИСКА СЛУЖБА, ЕЛИМИНИРАЊЕ НА НЕЛОЈАЛНАТА КОНКУРЕНЦИЈА, ПРИОРИТЕТ ЗА ДОМУВАЊЕТО И ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ГРАЃАНИТЕ

Претседателот на Регулаторната комисија за домување м-р Зоран Маџовски оствари работна средба со Претседателот на Групацијата за домување при Стопанската комора на Република Северна Македонија г-дин Васе Самараков. 

...

повеќе...
  09.10.2021

Работна средба со инспекторите за домување во општините: Центар, Карпош, Аеродром и Газибаба.

На 06, Октомври, 2021 во просториите на Регулаторната комисија за домување, претседтелот на РКД - Зоран Маџовски, оствари работна средба со инспекторите за домување во општините: Центар, Карпош, Аеродром и Газибаба.

Тема на средбата беше...

повеќе...
  29.07.2021

Состанок со инспекорот за домување на Општина Центар, Марјан Зиков.

Во рамките на активностите на Регулаторната комисија за домување, денес во седиштето на комисијата одржав состанок со инспекорот за домување на Општина Центар, Марјан Зиков.

Тема на состанокот беше заедничка соработка и активности со цел...

повеќе...
  18.07.2021

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ, М-Р ЗОРАН МАЏОВСКИ ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

На ден 13 јули 2021, градоначалникот на Општина Крива Паланка, Борјанчо Мицевски  имаше работна средба со претседателот на Регулаторната комисија за домување, м-р Зоран Маџовски.

На состанокот се разговарше за можноста за регистрирање на...

повеќе...
  27.10.2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019) Регулаторна комисија за домување ул.”Руѓер Бошковиќ”бб.Скопје тел.02/3070-746 email: info@rkd.gov.mk; rkd@rkd.gov.mk; petreska@rkd.gov.mk Јасмина Петреска го
подготви следниот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
(од 1.01.2020 до 31.12.2020)

  09.10.2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ  ДОНЕСЕ ЗАКЛУЧОК СО КОЈ СЕ ЗАДОЛЖУВААТ СИТЕ УПРАВИТЕЛИ КОИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦЕНЦА ЗА УПРАВИТЕЛ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ, ЛИЦЕНЦАТА ДА ЈА ОБЈАВАТ НА ОГЛАСНА ТАБЛА ВО СЕКОЈ ОБЈЕКТ СО КОЈ УПРАВУВААТ.

  29.07.2021

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА ЗА 2021 ГОДИНА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

Врз основа на член 22 од Статутот на Регулаторна комисија за домување бр.01-06/2 од 01 ноември 2010 година, а одобрен од Собранието на Република Македонија со Одлука за одобрување на Статутот на Регулаторната комисија за домување бр.07-4471/1 од 28 октомври 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/10) како и врз основа на Одлуката за изменување на Статутот на Регулаторната комисија за домување на 28 јуни 2019 година, одобрен од Собранието на Република Северна Македонија со Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Регулаторната комисија за домување – Скопје бр.08-4329/1 од 26 јули 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.154/19), Регулаторна комисија за домување на седница одржана на - 07 2021 година, донесе:

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА...

повеќе...
  29.07.2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 2021 ГОДИНА

Во Извештајот што се доставува, е содржан сублимат на работењето на Регулаторната комисија за домување во период 01 Јануари 2021 година до 30 Јуни 2021 година. Документот нуди нумерички и споредбени показатели за делувањето на Регулаторната комисија за домување и имплементацијата на Законот за домување односно овој Извештај го прикажува отворено, објективно и аргументирано целокупното работење на Регулаторната комисија за домување за овој извештаен период. За подобар преглед за работата Извештајот содржи соодветен број на графикони и табели.

  15.02.2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Во Извештајот што се доставува, е содржан сублимат на работењето на Регулаторната комисија за домување во период 01 Јули 2020 година до 31 Декември 2020 година. Документот нуди нумерички и споредбени показатели за делувањето на Регулаторната комисија за домување и имплементацијата на Законот за домување односно овој Извештај го прикажува отворено, објективно и аргументирано целокупното работење на Регулаторната комисија за домување за овој извештаен период. За подобар преглед за работата Извештајот содржи соодветен број на графикони и табели.