Добредојдовте на веб-страницата на Регулаторната комисија за домување

Овде може да ги добиете сите информации во однос на надлежностите на Регулаторната Комисија за Домување, стручната служба,постапката за издавање на Лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради,правните субјекти кои имаат стекнато право за вршење на дејностите на управување со станбени згради,како и можноста да поставувате прашања кои се однесуваат на законските права и обврски на граѓаните од областа на домувањето.

Соопштенија и информации од јавен карактер

  21.06.2022

Средба меѓу Инспекцискиот совет со Регулаторната Комисија за Домување и пратеник во Собранието на Република Северна Македонија

На 7.6.2022 година во просториите на Инспекцискиот совет, в.д. претседателката на Инспекцискиот совет, Даниела Рендевска заедно со членот на Инспекциски совет од Областа на градежништво, урбанизам, комунални работи и транспорт, Ресул Шемо, одржаа...

повеќе...
  31.05.2022

Средба со првиот Претседател на Регулаторната комисија за домување, г-дин Душко Кадиевски.

Претседателот на Регулаторната комисија за домување М-р Зоран Маџовски, на Г-дин Кадиевски му врачи БЛАГОДАРНИЦА за посебни заслуги како ПРВ Претседател на Регулаторната комисија за домување.

...

повеќе...
  09.05.2022

Настап на претседателот на Регулаторна Комисија за Домување на МРТВ во утринската програма

  31.03.2022

Соопштение од Регулаторната комисија за домување

Регулаторната комисија за домување, им соопштува на граѓаните дека на територија на општините на Град Скопје се појавуваат понуди за управување со станбени објекти од извесна...

повеќе...
  25.07.2022

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01 ЈАНУАР ДО 30 ЈУНИ 2022 ГОДИНА

Во Извештајот што се доставува, е содржан сублимат на работењето на Регулаторната комисија за домување во период 01 Јануари 2022 година до 30 Јуни 2022 година. Документот нуди нумерички и споредбени показатели за делувањето на Регулаторната комисија за домување и имплементацијата на Законот за домување односно овој Извештај го прикажува отворено, објективно и аргументирано целокупното работење на Регулаторната комисија за домување за овој извештаен период. За подобар преглед за работата Извештајот содржи соодветен број на графикони и табели.

  27.10.2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019) Регулаторна комисија за домување ул.”Руѓер Бошковиќ”бб.Скопје тел.02/3070-746 email: info@rkd.gov.mk; rkd@rkd.gov.mk; petreska@rkd.gov.mk Јасмина Петреска го
подготви следниот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
(од 1.01.2020 до 31.12.2020)

  29.07.2021

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА ЗА 2021 ГОДИНА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

Врз основа на член 22 од Статутот на Регулаторна комисија за домување бр.01-06/2 од 01 ноември 2010 година, а одобрен од Собранието на Република Македонија со Одлука за одобрување на Статутот на Регулаторната комисија за домување бр.07-4471/1 од 28 октомври 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/10) како и врз основа на Одлуката за изменување на Статутот на Регулаторната комисија за домување на 28 јуни 2019 година, одобрен од Собранието на Република Северна Македонија со Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Регулаторната комисија за домување – Скопје бр.08-4329/1 од 26 јули 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.154/19), Регулаторна комисија за домување на седница одржана на - 07 2021 година, донесе:

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА...

повеќе...
  29.07.2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 2021 ГОДИНА

Во Извештајот што се доставува, е содржан сублимат на работењето на Регулаторната комисија за домување во период 01 Јануари 2021 година до 30 Јуни 2021 година. Документот нуди нумерички и споредбени показатели за делувањето на Регулаторната комисија за домување и имплементацијата на Законот за домување односно овој Извештај го прикажува отворено, објективно и аргументирано целокупното работење на Регулаторната комисија за домување за овој извештаен период. За подобар преглед за работата Извештајот содржи соодветен број на графикони и табели.

  15.02.2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Во Извештајот што се доставува, е содржан сублимат на работењето на Регулаторната комисија за домување во период 01 Јули 2020 година до 31 Декември 2020 година. Документот нуди нумерички и споредбени показатели за делувањето на Регулаторната комисија за домување и имплементацијата на Законот за домување односно овој Извештај го прикажува отворено, објективно и аргументирано целокупното работење на Регулаторната комисија за домување за овој извештаен период. За подобар преглед за работата Извештајот содржи соодветен број на графикони и табели.