Јавни набавки

Со одлука на владата на РС Македонија, со цел борба и спречување на корупцијата, Регулаторната Комисија за Домување ја превзема обврската насвојата веб страна да го објавува годишниот план за јавни набавки, како и список на склучени и реализирани договори.