Состав на РКД

Претседател на РКД

Зоран Маџовски

МАГИСТЕР на Економски Науки по МБА Менаџмент

Членови на РКД

Башким Алили

Магистар Градежен Инженер

Зоран Павловски

Дипломиран Економист

Ќемал Ќамили

МАГИСТЕР на Економски Науки