Состав на РКД

Претседател на РКД

Зоран Маџовски

МАГИСТЕР на Економски Науки по МБА Менаџмент

Членови на РКД

Башким Алили

Магистар Градежен Инженер

Ќемал Ќамили

МАГИСТЕР на Економски Науки

Љупчо Довичински

Дипломиран политиколог