На домувањето да му се даде поголемо значење, недостатоци во Законот за домување

Домувањето е исклучително важно за секој граѓанин. Најголеми проблеми со кои се соочуваат граѓаните произлегуваат од детектираните недостатоци во Законот за домување како и многу слабата контрола над управителите, а тоа е резултат на немање инспектори за домување во општините кои вршат надзор над работата на управителите кои се лиценцирани за домување.