На домувањето да му се даде поголемо значење, недостатоци во Законот за домување

Домувањето е исклучително ваѓно за секој граѓанин. Потребно е да се акцентира ваѓността на рамномерното планирање на сите градови, не само на главниот град.