АКТИ НА КОМИСИЈАТА

Primary tabs

Објави на насловна: 
Не

Прашања кои се од значење на Ргулаторната Комисија за Домување, а не се уредени со овој Статут ќе се уредат со други акти на Регулаторната Комисија за Домување согласно закон. Актите од став 1 на овој член ги донесува Регулаторната Комисија за Домување и не можат да бидат во спротивност со овој Статут. Актите на Регулаторната Комисија за Домување влегуваат во сила со денот на донесувањето и се објавуваат на огласната таблa и на web страната на Регулаторната Комисија за Домување.

Акти на Регулаторната комiсија се:

  • Деловник за работа на Регулаторната Комисија за Домување;
  • Правила за однесување на членовите и вработените во Регулаторната Комисија за Домување заради спречување на судир на интереси и етички кодекс;
  • Правилник за деловна тајна;
  • Правилник за внатрешна организациона поставеност и систематизација на работни места;
  • Правилник за заштита од пожар;
  • Правилник за заштита при работа;
  • Правилник за печатот и штембилите.