ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места во Регулаторна комисија за домување

Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14, 199/14 и бр.27/2016), Претседателот на Регулаторната комисија за домување Републка Македонија, на ден 17.05.2016 година донесе

ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места во Регулаторна комисија за домување

ПРАВИЛНИК за внатрешна организација во Регулаторна комисија за домување

Врз основа на член 17 став 7, од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ", бр.27/2014, бр.199/2014 и бр.27/2016) и врз основа на член 108 од Законот за домување (“Службен весник на РМ” бр.99/2009, бр.57/2010, бр.36/2011, бр.54/2011, бр.13/2013, бр.55/2013, бр.163/2013, бр.42/2014, бр.199/2014, бр.146/2015 и бр.31/2016) Претседателот на Регулаторна комисија за домување, на ден 17.05.2016 година донесе

ПРАВИЛНИК за внатрешна организација на Регулаторна комисија за домување

Органограм на Регулаторна Комисија за Домување

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЛОВНА ТАЈНА ВО РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

Со овој правилник се пропишува (определува) видот на документите и податоците кои се однесуваат на работењето на вработените и членовите во Регулаторна комисија за домување,што претставуваат деловна тајна,ако нивното соопштување на неовластено лице, поради нивната природа и значење би било спротивно на работата на вработените и членовите на Регулаторна комисија за домување,штетата на работните интереси и угледот на работењето,а особено:

  1. Начинот на употребата на документите и податоците кои претставуваат деловна тајна;
  2. Заштита на деловната тајна;
  3. Повреда на чувањето на деловната тајна и одговорност; 

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ ВО РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

Заради заштита од пожари на имотот и животот на вработените во Регулаторна комисија за домување, со овој Правилник се уредуваат мерките за заштита од пожари, организација и вршење контрола, овластувањата и одговорноста на вработените во Комисијата во заштитата од пожари, постапка и начин за запознавање на вработените при стапување на работа, место и начин на обучување на вработените во Комисијата за гасење на пожари, техничка опрема и уреди на гасење на пожари, нивна распореденост и време на испитување на нивната исправност и други прашања кои се однесуваат на заштита од пожар.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА ЗА 2021 ГОДИНА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

Врз основа на член 22 од Статутот на Регулаторна комисија за домување бр.01-06/2 од 01 ноември 2010 година, а одобрен од Собранието на Република Македонија со Одлука за одобрување на Статутот на Регулаторната комисија за домување бр.07-4471/1 од 28 октомври 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/10) како и врз основа на Одлуката за изменување на Статутот на Регулаторната комисија за домување на 28 јуни 2019 година, одобрен од Собранието на Република Северна Македонија со Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Регулаторната комисија за домување – Скопје бр.08-4329/1 од 26 јули 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.154/19), Регулаторна комисија за домување на седница одржана на - 07 2021 година, донесе:

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА...

повеќе...