Жиро сметка за уплата на такси и надоместоци

Сите такси и надоместоци потребни при барање на лиценца за управител на куќен совет се уплаќаат на образец ПП50 со внесување на следниве податоци:

Цел на дознака׃ надоместок за лиценца

Назив на примачот׃ Регулаторна Комисија за Домување – Скопје

Банка на примачот : НБРМ

Трезорска сметка  100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 020096159063116

Приходна шифра: 725939

Програма: 20