СТРУЧНА СЛУЖБА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА

Објави на насловна: 
Не

Регулаторната комисија за домување има стручна служба со која раководи Претседателот на Регулаторната комисија за домување.

Претседателот на Регулаторната комисија за домување ја раководи стручната служба на начин кој обезбедува законито, стручно,одговорно, навремено, економично и рационално работење.

Стручната служба ги врши стручните, административните и други работи од надлежност на Регулаторната комисија за домување. Стручната служба на Регулаторната комисија за домување е составена од посебни организациони делови:

  1. Секторот за општи, правни нормативни работи;
  2. Секторот за економско, финансиски работи;
  3. Секторот за стандардизација на домувањето и издавање на лиценци.

Со Правилник за внатрешна организациона поставеност и систематизација на работни места поблиску се уредуваат: организационите делови и нивниот делокруг; работните места и називи во организационите делови; одговорностите на извршителите; начинот на раководење и извршување на задачите, како и други прашања од техничка, организациона и функционална природа.