Лиценци за управител

Primary tabs

Една од основните надлежности на Регулаторната Комисија за Домување е да издава и одзема лиценци за вршење на управување, за што води регистар на управители на станбени згради

Поради зголемениот број на одземени лиценци Регулаторната Комисија за Домување објавува регистар на одземени лиценци, каде што се вметнати и управителите за кои не е целосно завршена постапката за одземање на лиценцата за вршење на дејност и истата се уште се води пред Управен Суд на РМ.