ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА

Објави на насловна: 
Не

Работата на Регулаторната Комисија за Домување е јавна.

Регулаторната Комисија за Домување ја известува јавноста за работата на нејзините одржани седници.

Регулаторната Комисија за Домување ги определува актите, работите и задачите кои се доверливи или не можат да се објавуваат.

Како доверливи се сметаат податоците содржани во актите, документите, информациите и публикациите кои не се достапни на јавноста согласно закононот за класифицирани информации.

Регулаторната Комисја за Домување издава службени публикации, одржува конференции за јавноста и создава услови за запознавање на истата со одлуките и работата на Регулаторната комисија за домување

Податоци и известувања за работата на Регулаторната Комисија за Домување дава претседателот на Регулаторната Комисија за Домување или овластен член од страна на председателот на Регулаторната Комисија за Домување.

Претседателот на Регулаторната Комисија за Домување ќе го ограничи давањето податоци, ако истите претставуваат државна, воена, службена или деловна тајна или ако давањето такви податоци би било во спротивност со законот за класифицирани информации.