ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА ЗА 2021 ГОДИНА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

Објави на насловна: 
Објави на насловна

Врз основа на член 22 од Статутот на Регулаторна комисија за домување бр.01-06/2 од 01 ноември 2010 година, а одобрен од Собранието на Република Македонија со Одлука за одобрување на Статутот на Регулаторната комисија за домување бр.07-4471/1 од 28 октомври 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/10) како и врз основа на Одлуката за изменување на Статутот на Регулаторната комисија за домување на 28 јуни 2019 година, одобрен од Собранието на Република Северна Македонија со Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Регулаторната комисија за домување – Скопје бр.08-4329/1 од 26 јули 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.154/19), Регулаторна комисија за домување на седница одржана на - 07 2021 година, донесе:

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА ЗА 2021 ГОДИНА