Состав на РКД

Претседател на РКД

Ракип Малоски

Доктор по Економски науки

Членови на РКД

Башким Алили

Магистар Градежен Инженер

Катерина Димеска

Магистар Градежен Инженер

Љубинка Корабоска

Магистер по туризам

Илија Китаноски

Дипломиран Економист