Сопствениците на посебните делови задолжително формираат резервен фонд.

ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ДЕЛОВИ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД

Со  овој  правилник  се  пропишува  висината  на  износот  за  посебните  делови  во резервниот  фонд,  најниската  вредност  на  истиот,  видот  на  трошоците  за  кои  ќе  се користат  средствата  од  резервниот  фонд,  во  зависност  од  староста  на  објектот,  бројот  на посебните делови во зградата и видот на материјалот од кој е изградена зградата.