Добредојдовте на веб страната на Регулаторната Kомисија за Домување.Овде може да ги добиете сите информации во однос на надлежностите на Регулаторната Комисија за Домување, стручната служба,постапката за издавање на Лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради,правните субјекти кои имаат стекнато право за вршење на дејностите на управување со станбени згради,како и можноста да поставувате прашања кои се однесуваат на законските права и обврски на граѓаните од областа на домувањето.

УПАТСТВО

За начинот на подготовка на пресметка за направени трошоци во претходниот месец за кој се однесува наплатата за тековно и редовно одржување како и за резервен фонд од страна на Управителот или Заедница на сопственици

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Со ова упатство се пропишува начинот на подготовка на пресметка за направени трошоци во претходниот месец за кој се однесува наплатата на средствата за тековно и редовно одржување како и за резервен фонд од страна на фирмите кои што имаат добиено Лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбена зграда во станбените згради со кои што имаат склучено Договори за вршење на управувачки услуги, како и од страна на формираните Заедници на сопственици.

повеќе...

Регулаторната комисија за домување, го прогласува за ништовно   известувањето на фирмата која поседува Лиценца за вршење на дејностите на управување  со станбени згради ВАШ - ЕКО ДОМ УПРАВИТЕЛ од Скопје, во кое се бараше зголемување на месечната уплата за 18%, со образложение дека истите ќе се користат за ДДВ.

Врз основа на горенаведеното ВАШ - ЕКО ДОМ УПРАВИТЕЛ од Скопје, го повлече првичното известување.

Претседателот на Регулаторната Комисија за Домување, Ве известува дека информациите кои се шират во дел од дневните весници и медиумите за тоа дека е забрането и казниво да се сушат алишта на тераси, балкони и лоѓии не се точни.

Законот за домување, ги опфаќа заедничките простории на станбената зграда, а не посебните делови како што е стан или дел од стан (тераса,балкон и лоѓии).

Што значи казни за сушење на алишта на сопствените тераси, балкони и лоѓии не постојат.

повеќе...