Добредојдовте на веб страната на Регулаторната Kомисија за Домување.Овде може да ги добиете сите информации во однос на надлежностите на Регулаторната Комисија за Домување, стручната служба,постапката за издавање на Лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради,правните субјекти кои имаат стекнато право за вршење на дејностите на управување со станбени згради,како и можноста да поставувате прашања кои се однесуваат на законските права и обврски на граѓаните од областа на домувањето.

Регулаторната комисија за домување, им соопштува на сопствениците на посебни делови дека известувањето за промена на име на фирма доставено од фирмата ИНКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, која поседува Лиценца за вршење на дејностите на управување со станбени згради во фирма ИН ДОМУВАЊЕ ДООЕЛ Скопје, е против законско бидејќи истата не поседува Лиценца за вршење на дејностите на управ ување со станбени згради.

Повеќе...

УПАТСТВО

За начинот на подготовка на пресметка за направени трошоци во претходниот месец за кој се однесува наплатата за тековно и редовно одржување како и за резервен фонд од страна на Управителот или Заедница на сопственици

повеќе...

Претседателот на Регулаторната Комисија за Домување, Ве известува дека информациите кои се шират во дел од дневните весници и медиумите за тоа дека е забрането и казниво да се сушат алишта на тераси, балкони и лоѓии не се точни.

Законот за домување, ги опфаќа заедничките простории на станбената зграда, а не посебните делови како што е стан или дел од стан (тераса,балкон и лоѓии).

Што значи казни за сушење на алишта на сопствените тераси, балкони и лоѓии не постојат.

повеќе...